ADVOPOLIS

advopolis kantoor

Introductie

Advopolis biedt gepersonaliseerde juridische dienstverlening aan ondernemingen, particulieren en overheidsinstanties. Een kwaliteitsvolle, flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening aan de cliënten staat centraal. Een teamgerichte en persoonlijke aanpak waarborgt een optimale behartiging van uw dossier. De praktijkervaring van Marc A. Huybrechts, John Stoop, Leo Bouteligier, Eric Van der Mussele, Rudi Lecoutre, Patrick Kortleven, Yolanda Vanden Bosch en Dirk Dielen met veelvuldige contacten zowel binnen als buiten het juridische leven met een omvangrijk sociaal-economisch-professioneel netwerk zijn een pluspunt. Het Advopolis initiatief ontstond in 2013 op initiatief van Mr. Dirk Dielen, die ook de oprichter van het kantoor is en dewelke intussen eveneens de functie van Consul-Generaal-Honorair van de Republiek India voor de Vlaamse provincies waarneemt. Het consulaat is tevens gevestigd in het kantoor te Antwerpen.

Advopolis staat individuele rechtzoekenden,  bedrijven en overheidsinstanties bij.  Het kantoor verleent advies en staat u bij in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures (zoals arbitrage, internationale arbitrage, bemiddeling, afsluiting van een dading, … ),  in administratieve procedures (tuchtprocedures, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, ….) alsook in procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Arbeidsrecht
Sociaal zekerheidsrecht
Recht op maatschappelijk integratie
Burgerlijk recht
Mediarecht
Grondrechten
Rechten van de mens
Kinder-/jeugdrechten
Ouderenrechten
Ondernemingsrecht
Economisch recht
Omgevingsrecht
Onderwijsrecht
Overheid 
Tuchtrecht
Deontologie
 Strafrecht
 Transportrecht
Maritiem recht
 Vastgoed
 Verkeersrecht
 Verzekeringsrecht
Algemene rechtsdomeinen
Diverse rechtsdomeinen

Secretariaat / Administratieve medewerkers

Vera

GEERAERTS

Anne

KOVARI

Karine

JOOS

ADVOPOLIS*

Marc A. HUYBRECHTS^
John STOOP
Leo BOUTELIGIERo
Eric VAN der MUSSELE#
Rudi LECOUTRE~
Patrick KORTLEVENo
Yolanda VANDEN BOSCH#
Dirk DIELEN

*Groepering van advocaten
^BV Marc A. Huybrechts KBO BE0808.742.547
John Stoop KBO BE0554.972.731
oBV Machiels Advocaten KBO BE0462.519.853
#BV Van der Mussele en Vanden Bosch Advocatenkantoor KBO BE0445.892.865
~BV Lecoutre & Partners KBO BE0886.526.154
Dirk Dielen KBO BE0851.673.658

© 2021 Advopolis | sitemap | algemene voorwaarden | webdesign door conixit logo
Marc - Advopolis

Marc A.HUYBRECHTS

Advocaat

Marc A. Huybrechts behaalde een doctoraat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven met grote onderscheiding in 1964 en vervolgde zijn studies in de Verenigde Staten als een Fulbright student aan de universiteit van Princeton en Berkeley waar hij het LLM diploma behaalde in 1966

Loopbaan aan de Antwerpse Balie

Hij werd ingeschreven op de lijst van stagiaires bij de Balie in 1964.

Meester Huybrechts was lid van de Antwerpse Raad der Orde , en was directeur van de Antwerpse Stageschool.

Gedurende vier jaar was hij ook lid van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

In 2005 werd hij benoemd tot plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Antwerpen welke functie hij bleef vervullen tot de verplichte opruststelling in 2008.

In 2013 startte hij het advocatenkantoor Marc A. Huybrechts bvba tot hij in augustus 2021 het advocatenkantoor Advopolis vervoegde.

Academische loopbaan

Mr. Huybrechts werd in 1986 benoemd tot professor maritiem recht aan de Leuvense Universiteit waar hij het zeerecht en de maritieme verzekeringen doceerde tot zijn opruststelling in 2006.

In 1987 werd hij eveneens benoemd tot deeltijds hoogleraar zeerecht aan de Universiteit Antwerpen.

Hij heeft vele maritieme en vervoersrechtelijke publicaties op zijn naam en doceerde als gastprofessor in binnen- en buitenland.

Consulaire loopbaan

Mr. Huybrechts werd in 2008 benoemd tot consul-generaal honorair van India voor de Vlaamse provincies met standplaats te Antwerpen.

In augustus 2021 werd hij eervol ontheven van deze taak.

John - Advopolis

John STOOP

Advocaat

John Stoop studeerde rechten aan de UFSIA en aan de Vrije Universiteit Brussel, en is de advocaat aan de balie te Antwerpen sinds 1971.

Hij werd opgenomen op het tableau van de Orde van advocaten te Antwerpen in 1975, en stamt uit een familie van ondernemers .

Hij was o.m. voorzitter van de raad van bestuur van het toenmalige Nafta, en bovendien van 2002 tot 2008 voorzitter van de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Des te meer zetelde hij in de Vlaamse Werkgeversorganisatie VOKA-VEV.

In 2006 werd hij aangesteld als voorzitter van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel, een functie die hij uitoefende tot juni 2016.

Tevens werd hij bestuurder van Eurochambers en ondervoorzitter van de Organisatie voor Afrikaanse Kamers (CPCCAF).

Sinds 2009 was hij daarenboven voorzitter van de Vlaamse Organisatie voor Bemiddeling en Arbitrage (VOBA).

Mr. John Stoop was ook bestuurder van het Antwerp World Diamond Center (AWDC).

Hij heeft een zeer uitgebreid zakelijk professioneel netwerk in binnen-en buitenland.

Hij is vooral beslagen in de sectoren handelsrecht en vennootschapsrecht, alsook arbitrage in de brede zin.

Mr. John Stoop is gewezen ereconsul van Kazachstan. 

Er kan ook worden toegevoegd dat hij zowel officier in de Leopoldsorde is als commandeur in de Kroonorde-beide onderscheidingen hem verleend door de Belgische overheid.

Mr. John Stoop is erelid van Rotary Antwerpen.

Leo - Advopolis

Leo BOUTELIGIER

Advocaat

Leo Bouteligier behaalde het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de KUL in 1972 met onderscheiding.

Hij is advocaat in Antwerpen sinds 3 oktober 1972.

Mr. Leo Bouteligier werd lid van de Raad van de Orde bij de balie te Antwerpen van 1989 tot 1993 en van 1996 tot 2000.

Nadien werd hij tot stafhouder verkozen en vulde hij deze functie uit van 2008 tot 2010.

Hij is commissievoorzitter bij de Federatie van Europese balies in welke kader hij spreekbeurten hield in Marseille, Firenze en Krakau.

Eric - Advopolis

Eric VAN der MUSSELE

Advocaat

Eric Van der Mussele is licentiaat in de rechten van de Universiteit Antwerpen (UIA 1976) (onderscheiding). Hij behaalde ook het certificaat in het zee- en binnenscheepvaartrecht (UFSIA 1976), alsook de certificaten bijzondere opleiding jeugdrecht en het getuigschrift Cassatie in strafzaken.

Eric is advocaat aan de Balie Antwerpen vanaf 1976. Hij deed zijn stage bij Mr Georges Franck, toenmalige Deken van de Belgische Orde van Advocaten.  In 1986 richtte hij het Advocatenkantoor Van der Mussele & Vanden Bosch op waarin hij tot nu advocaat-zaakvoerder is.

Eric zet zich in voor effectieve kwaliteitsvolle juridische bijstand voor elke rechtzoekende. Hij specialiseerde zich in het publiek recht (ambtenarenrecht, omgevings- en milieurecht, …), onderwijs- en mediarecht, kinderrechten en jeugdrecht, vastgoed- en verbintenissenrecht.

In het kader van de tweedelijnsbijstand (pro Deo) zet Eric zich in voor de minderjarigen. Hij doceert de cursus jeugdrecht in de bijzondere opleiding jeugdrecht van de OVB. Hij was mede-oprichter van de Antwerpse Jeugdpermanentie en de verantwoordelijke binnen de Balie (1985 tot 2019).

Eric is voorzitter van de Unie van Jeugdadvocaten (mede-oprichter in 2009). Hij is lid van de rechtspraakredactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK).

Als juridisch expert werkte hij mee aan diverse EU-projecten voor minderjarigen (2016/2022). Hij is auteur van diverse publicaties en geeft regelmatig lezingen in het binnen- en buitenland.

Hij is verkozen lid van de Raad van de Orde van Advocaten Antwerpen (nu 12dejaar) en van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) (nu 13de jaar). Hij vervulde er tal van functies (o.m. voorzitter Bureau Juridische Bijstand, Commissie Juridische Bijstand, stagecommissie en sectie Jeugdrecht,  lid OVB Commissies Publiek recht, Kwaliteitszorg, CJB-eerstelijnsvoorzitters en Jeugdrecht, en de werkgroep Bijzondere opleiding jeugdrecht).

Hij vertegenwoordigde de OVB binnen de NCRK – de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Eric werd benoemd tot plaatsvervangend vrederechter in het zesde kanton Antwerpen, mandaat dat hij uitoefent tot nu.

Hij is bestuurder van diverse scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.

Rudi LECOUTRE

Advocaat

Rudi Lecoutre behaalde met onderscheiding een Licentiaat in de Rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen in 1977 en behaalde er ook in 1980 een getuigschrift Didactiek en Kritiek. 

Hij werd ingeschreven op de lijst van stagiaires bij de Balie in 1978 met als patron Stafhouder E. Boonen. 

In 1988 werd hij benoemd tot plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, welke functie hij bleef vervullen tot zijn in ruste stelling in 2019. 

Meester Lecoutre combineerde de Balie met een aanstelling als Lector juridische vakken aan de Karel De Groote en de AP Hogeschool. 

Sedert 2004 is hij actief in diverse tuchtraden als onder meer de Landmeters-experten en Vastgoedmakelaars. 

Als voorzitter van Scholen Katrinahof en ondervoorzitter van de gelijknamige voorziening is hij betrokken bij de zorgnoden van personen met een beperking. 

Patrick - Advopolis

Patrick KORTLEVEN

Advocaat

Patrick Kortleven behaalde een kandidatuur in de rechten in 1977 aan de UFSIA en een licentiaat in de rechten met grote onderscheiding in 1980 aan de UIA.

In datzelfde jaar vervoegde hij de Balie van Antwerpen.

Patrick Kortleven is advocaat sedert 1980 en was curator van faillissementen van 1982 tot 2015. Tevens werd hij benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter in het kanton Brasschaat vanaf 1992, mandaat dat hij nog altijd uitoefent tot op heden.

Hij is gewezen voorzitter van het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond te Brussel van 1988 tot 2023, alsmede gewezen secretaris van de Rechtscommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond van 1987 tot 1988.

Hij is gewezen adjunct-gouverneur van het Rotarydistrict 2170 en oud-voorzitter van Rotary Club Antwerpen-Ring.

Hij is auteur en redactielid van het Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek (Kluwer) en regelmatig spreker op congressen van gerechtsdeskundigen (ABEX, FEBEX, …)

Yolanda VANDEN BOSCH

Advocaat

Yolanda Vanden Bosch behaalde in 1976 het diploma licentiaat in de rechten met onderscheiding (UIA) en het certificaat in het zee- en binnenscheepvaartrecht (UFSIA). Haar studie over de ‘Binnenscheepvaart 1975 – Juridische beschouwingen aangaande de staking in de binnenscheepvaart en haar gevolgen’ werd bekroond met de prijs van het Belgisch Studiecentrum voor Binnenscheepvaart.

Van 1976 tot 1979 was Yolanda bedrijfsjurist bij de CMB/AMI – Compagnie Maritime Belge / Agence Maritime International.

In 1979 werd zij onderwijsassistente volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen aan de UIA. Specifieke aandacht met publicaties ging naar de rechten van de mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In 1986 vervoegde zij de Balie Antwerpen en werd zij tot op vandaag advocaat-zaakvoerder bij het advocatenkantoor Van der Mussele – Vanden Bosch.

Yolanda bleef tegelijk actief in de academische wereld. Vanaf 1986 tot 2019 was zij opvolgend deeltijds verbonden aan de KVH Antwerpen, de Lessius Hogeschool, faculteiten Toepaste Taalkunde en Handelswetenschappen, en de KU Leuven/ Campus Antwerpen , Faculteit Letteren, Master in de meertalige communicatie en master in de journalistiek. Zij is nu nog lesgever in en de coördinator van de juridische module van de opleiding Gerechtsvertalen en -tolken (GVT) aan de KU Leuven.
Zij publiceerde talrijke juridische bijdragen, gaf geregeld lezingen in het binnen- en buitenland en werkte mee in 14 EU-projecten rond gerechtsvertalen/-tolken. Zij realiseerde het eerste studierapport Gerechtstolken/-vertalers, medewerkers van het gerecht: opleiding en organisatie van het beroep en werkte mee aan de opleidingsfilm ‘De gerechtstolk’ (beide geselecteerd door de Koning Boudewijnstichting – Projectoproep Justitie in beweging 1998 /2000).
(publicaties/lezingen)

Tussen 2009 en 2022 doceerde zij ook het practicum ‘Burger en bestuur’ in de opleiding Rechtspraktijk aan de Karel de Grote –Hogeschool .

Zij is secretaris-generaal van de Vlaamse Juristenvereniging (VJV) en bestuurslid van de VVN – Vereniging voor de Verenigde Naties.

Dirk - Advopolis

Dirk DIELEN

Advocaat

Dirk behaalde zijn diploma rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel sinds 1987, en is van dan af onafgebroken ingeschreven aan de Antwerpse balie waar hij zijn stage heeft aangevat op het kantoor van wijlen nationaal deken en stafhouder Jozef Van den Heuvel alsook stafhouder Herman Lange.

Hij is bijzonder licentiaat in de Maritieme Wetenschappen, en eveneens in het ZEE- en Binnenscheepvaartrecht .
Sinds 1990 is hij ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen, en was kort daarna ook vorser aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Brussel.

Mr. Dirk Dielen is oprichter en bezieler van het kantoor met de naam ‘Advopolis’.

Hij was voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen in 2017 – 2018, en besteedde mandaten bij drie eerdere besturen.

Tevens werd hij 4x verkozen tot lid van de raad van de Orde van Advocaten te Antwerpen vanaf 2013 tot 2017.

Hij is lid van talrijke verenigingen en organisaties, en werd van diverse voorzitter.

Des te meer is hij lid van de Raad van Bestuur van VOKA / Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, en zulks sinds 2015.

Bovendien is hij plaatsvervangend vrederechter te Antwerpen.

Diverse jaren was hij lid van de Commissie Internationale Betrekkingen bij de balie te Antwerpen, voor wie hij tevens verscheidene jaren representatieve functies uitoefende in binnen- en buitenland.

Mr. Dielen werd in 2022 benoemd tot consul-generaal honorair van de Republiek India voor de Vlaamse provincies met standplaats te Antwerpen.